Verslag ledenvergadering 12 oktober

Op 12 oktober heeft LOPEC haar ledenvergadering gehouden, waarbij veel onderwerpen de revue passeerden. Daaronder het energietransitieplan waarbij LOPEC partij is en het eerste project van LOPEC: Zon 1.

VERSLAG VAN DE LEDENVERGADERING VAN 12 oktober 2017, gemeentehuis

Aanwezig: 19 leden, een belangstellende, Bart Lammerink (gemeente), Kathelijne Bouw en Janny Rozema (Hanzehogeschool), Pieta Walma (Provincie)

Opening

Voorzitter Tjitse Mollema heet iedereen van harte welkom. De gemeente heeft ook deze keer de raadzaal ter beschikking gesteld, waarvoor dank. Hij deelt mee dat de jaarvergadering voortaan in maart van elk jaar zal worden gehouden, waarbij het (financiële) jaarverslag, de begroting en het jaarplan zullen worden besproken. Het beloofde beleidsplan dat op de agenda staat, heeft het bestuur nog even ingetrokken, omdat er veel ontwikkelingen zijn die nog nader uitgewerkt moeten worden.

Hij vertelt vervolgens dat naar aanleiding van de vorige ledenvergadering een actief Buurkrachtteam aan het werk is gegaan. Samen werken Buurkracht en LOPEC aan een energieneutraal dorp, waarbij Buurkracht vooral de energiebesparing en verduurzaming op het oog heeft, en LOPEC de opwekking van duurzame energie. Buurkracht timmert goed aan de weg, volgt de versterkingsoperatie op de voet en probeert kansen te grijpen. LOPEC op haar beurt oriënteert zich op een tweede zonnedak, een windproject en een elektrische deel/dorpsauto en wordt daarbij goed ondersteund door gemeente en provincie.

Verslag van de ledenvergadering van 10 januari 2017

Het verslag wordt met dank aan de secretaris vastgesteld.
Naar aanleiding van: een tiental Lopsters hebben de overstap gemaakt naar Noordelijk Lokaal Duurzaam, het eigen energiebedrijf in het noorden dat ‘het bezit’ is van energiecoöperaties, waaronder LOPEC. Voor elke klant ontvangt LOPEC jaarlijks maximaal €75, te besteden aan een duurzaam doel. In de jaarvergadering in maart 2018 zal een voorstel worden gedaan aan de leden voor de besteding ervan. LOPEC beveelt de leden van harte aan om over te stappen naar NLD. De winst gaat namelijk niet naar grote energiebedrijven, maar blijft lokaal.

Eerste project: Zon 1

Het zonnedak is in mei van dit jaar in gebruik genomen. 24 deelnemers participeren in de in totaal 198 panelen, die korting op de energiebelasting opleveren. De participanten zullen in december uitgenodigd worden voor een laatste update en voor beantwoording van mogelijke vragen.
Er was toegezegd dat participanten via een link het resultaat van de panelen direct zouden kunnen uitlezen. Die belofte heeft de installateur helaas nog niet waargemaakt, maar de leverancier (Enie) is bezig met een alternatieve oplossing. Niettemin kan al gezegd worden dat ze als een tierelier draaien. Floris, de dakeigenaar, weet te vertellen dat er 33.000 kWh is opgewekt vanaf 5 mei van dit jaar, conform de prognoses van Enie (i.e. 53.222 per jaar).

Benoeming kascommissie

Floris Berkhout en Ab Steenbergen stellen zich beschikbaar. Waarvoor dank. Het verslag van de kascommissie zal in de jaarvergadering op de agenda staan.

Energietransitieplan Loppersum

Bart Lammerink (beleidsambtenaar Duurzaamheid) en Pieta Walma (provincie) vertellen. De gemeenteraad heeft eerder al een bijzonder ambitieus milieubeleidsplan vastgesteld onder het motto ‘zonder ambitie geen prestatie’. Op basis daarvan heeft op 20 september een groot aantal partijen het Energietransitieplan getekend, waaronder de gemeente, de provincie, de Gasunie, de Hanzehogeschool, het Waterbedrijf, maar ook Buurkracht en LOPEC. Het plan bestaat uit meerdere programmalijnen. Het blijft overigens niet beperkt tot het dorp Loppersum. Het energietransitieplan loopt tot 2023. De provincie heeft vooral een ondersteunende rol richting Enexis (energieomgevingsplan, een soort nulmeting). De provincie ondersteunt alle energie-initiatieven in de provincie, en met name zes ervan extra, waaronder LOPEC. Deze laatste omdat LOPEC in korte tijd stappen heeft gezet. LOPEC gaat mogelijkheden voor wind onderzoeken, samen met GrEK en NMF: dit kan een grote dorpsmolen zijn, maar ook kleine molens. De combinatie zon en wind loont het meest. Buurkracht gaat, samen met Groningenwoontslim het energieverbruik als uitgangspunt nemen: isoleren, warmtepomp in combinatie met vloerverwarming enzovoort.

Onderzoek Hanzehogeschool

Kathelijne Bouw en Janny Rozema vertellen over het onderzoek dat de Hanzehogeschool gaat uitvoeren, dit in het kader van de versterking en de verduurzaming. Het onderzoek richt zich op de rol van – in dit geval LOPEC –bij het realiseren van energietransitie, in het bijzonder op de combinatie tussen versterken en verduurzamen en het verduurzamen van de warmtevoorziening. Wat zijn slimme oplossingen die aansluiten bij de behoeften van bewoners. Het doel van het onderzoek is om advies te geven over wat wenselijke, realiseerbare en betaalbare oplossingen kunnen zijn door de actiebereidheid van eigenaar-bewoners in kaart te brengen, waaronder de bereidheid van bewoners om in hun woning te investeren en om maatregelen samen met dorpsgenoten te realiseren. Aan het eind van het project worden aanbevelingen gedaan voor het verder ontwikkelen van kansrijke oplossingen tot concrete projecten. Het is zeker niet de bedoeling dat vragenlijsten in de brievenbus worden gegooid: aan vrijwilligers wordt gevraagd samen de vragenlijst door te nemen. Vanuit de zaal wordt opgemerkt dat er voortdurend onderzoeken en enquêtes zijn en dat er weerstand zal zijn. Veel onderzoeken sluiten niet goed aan bij wat hier aan de hand is. Er wordt voor gepleit om in de vraagstelling rekening te houden met de onzekerheid (wanneer wordt er versterkt, wat moet er worden gedaan, wordt mijn huis afgebroken?), maar ook met de zorgen over het aanzien van het dorp. Overigens ontstaat alleen vanavond al een levendig gesprek.
Kathelijne legt tot slot uit dat het de bedoeling is om na kerst workshops te organiseren, met de uitkomst van de vragenlijsten als basis.

Sluiting

De voorzitter bedankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid en bijdrage.

(verslag: Nicolette Scholten)

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *