Verslag algemene ledenvergadering

Verslag algemene ledenvergadering

Gehouden op donderdag 5 maart 2020 in het gemeentehuis
Aanwezig: 24 leden. Verslag: Martin Ettema

 1. Opening en mededelingen: Tjitse Mollema: Geen mededelingen
 2. Verslag van ledenvergadering 17 oktober 2019: ongewijzigd vastgesteld, met dank aan de notulist
 3. Jaarrekening 2019:
  • Na enkele afdoende beantwoorde vragen over verschillen in opbrengst 2018/2019 – minder zon, lagere energieprijs – wordt het financieel jaarverslag vastgesteld
  • De kascommissie vraagt de vergadering de penningmeester decharge te verlenen; hetgeen onder applaus geschiedt.
 4. Wederverkopersvergoeding (€ 1.682): voor de verdeling van de wederverkopersvergoeding zijn vier (sociaal) duurzame doelen aangemeld: andermaal de dorpsmaaltijd; het bijenproject; gratis drie maanden stroom of deelauto; reservering voor onderhoudskosten.
  De vergadering stemt (in meerderheid) vóór het bijenproject, mits de jeugd daar uitgebreid bij wordt betrokken.
 5. Jaarverslag 2019: tijdens de presentatie van het jaarverslag via PowerPoint worden vragen gesteld en kanttekeningen geplaatst:
  • Geruchten over fusie met ‘stad’ voor wat betreft het warmtenet: daar is geen sprake van.
  • Toekomstige fusies Eemsdelta-coöperaties: groeimodel is afhankelijk van ontwikkelingen; voorkeur is zo kleinschalig mogelijk te houden (al kan dat wellicht ook binnen een grotere organisatie).
  • Vragen over EvO en GrEK worden naar behoren beantwoord
  • De vergadering stelt het jaarverslag met applaus vast onder het uitspreken van bewondering oor de bestuursinzet.
 6. Bestuur
  Henriëtte Wieringa-Kersaan stelt zich beschikbaar en wordt benoemd.
  Anderen geven aan op de achtergrond beschikbaar te willen zijn/blijven
  Professionalisering: wordt in gezamenlijkheid met andere coöperaties aan gewerkt
 7. Na de pauze geeft Willy Jansen namens de gemeente uitleg over de Subsidieregeling(en) aardgasvrij wonen. Op vragen uit het publiek komen warmtenet, waterstof en de bezwaren tegen (vol)elektra uitgebreid aan de orde.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *