Energievisie

De gezamenlijke energiecoöperaties in Eemsdelta hebben bij hun huidige gemeenten een zienswijze ingediend op de nota Ruimte voor Energie. In deze nota leggen de gemeenteraden in maart 2020 vast op welke wijze projecten van zon- en windenergie kunnen/mogen worden ingepast in het landschap. De geopperde bezwaren van de energiecoöperaties betreffen de (beperkte) ruimte voor dorpsmolens en de (veel te beperkte) ruimte voor grotere zonneparken. Daarnaast maakten de coöperaties bezwaar tegen de denkwijze achter de nota. Die is naar hun idee meer gebaseerd op een ‘nee, tenzij…..’ dan op een ‘ja, mits.’ Naar ons idee moeten inwoners van een dorp zo veel mogelijk zelf kunnen bepalen op welke wijze zij aan de energietransitie willen bijdragen. Dat kan per dorp verschillen.

Verder maken de coöperaties bezwaar tegen het geringe ambitieniveau van de gezamenlijke gemeenten. Er moet nogal wat gebeuren in het kader van de energietransitie. Het kan niet zo zijn dat onze gemeente daarin profiteert van de hogere ambitieniveaus in andere gemeenten. Er zijn naar ons idee meer kansen te benutten. In een gesprek met wethouder en ambtenaren werd aangegeven dat de nota – indien door de gemeenteraad overgenomen – moet worden gezien als een ‘groeimodel’. Wat ons betreft mag die groei een stuk actiever en sneller, samen met de inwoners, ten behoeve van de inwoners.