Privacyverklaring

LOPEC respecteert uw privacy en hecht aan de naleving van de privacyregelgeving, waaronder het bepaalde in de AVG (2016/679). Deze verklaring is bedoeld om u te informeren over de manier waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken.

LOPEC is een vereniging. Als u lid wordt van LOPEC levert u de volgende persoonsgegevens bij ons aan:

 • Naam, adres, woonplaats
 • E-mailadres, eventueel telefoonnummer
 • Geboortedatum

Deze persoonsgegevens voeren wij – onder verantwoordelijkheid van de secretaris van LOPEC – in in de ledenadministratie van LOPEC.

Wanneer u als lid deelneemt in een van onze projecten, zoals Zon1 en Wind1, worden nadere persoonsgegevens van u in de administratie opgenomen:

 • EAN-code
 • Bankrekening

Om een beeld te geven van wat LOPEC doet, noemen we:

 • het stimuleren en realiseren van besparingen op het energiegebruik in Loppersum;
 • het stimuleren en realiseren van het op duurzame wijze produceren van energie;
 • het verwerven, oprichten en exploiteren van één of meer bronnen van duurzame energie;
 • alle activiteiten die deze doelstellingen bevorderen.

Om u van deze activiteiten op de hoogte te houden, maken wij gebruik van uw gegevens. Dit doen wij op een zorgvuldige manier:

 • Wij zullen uw persoonsgegevens nooit (laten) verwerken voor doeleinden die onverenigbaar zijn met het doel waarvoor wij deze persoonsgegevens hebben verkregen.
 • We verwerken niet meer persoonsgegevens dan nodig is voor het beoogde doel.
 • LOPEC bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig voor de doeleinden waarvoor wij over uw persoonsgegevens beschikken.
 • LOPEC zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens vertrouwelijk en op veilige wijze worden verwerkt.

U hebt het recht LOPEC te vragen om inzage en zo nodig rectificatie van de gegevens die op u betrekking hebben. U hebt ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en u kunt verzoeken om verwijdering van persoonsgegevens. Als een wettelijke plicht of een gerechtvaardigd belang zich hiertegen verzet, kan zo’n bezwaar of verzoek worden afgewezen.

Voor zover wij uw persoonsgegevens verwerken en gebruiken op basis van uw toestemming mag u deze toestemming op ieder gewenst moment intrekken. U hebt het wettelijk recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit persoonsgegevens.

Binnen LOPEC is de secretaris aangewezen als verantwoordelijke voor de privacy.

Op de website van LOPEC, www.lopec.nl, worden alleen functionele cookies gebruikt. Met deze cookies worden geen tot personen herleidbare gegevens verzameld.

Heeft u een andere vraag of verzoek met betrekking tot het gebruik van uw persoonsgegevens door LOPEC, neem dan contact op met onze secretaris, info@lopec.nl.